İş Kollarına Göre Sigorta Prim Oranları

 

ÜÇ ANA BAŞLIKTAN OLUŞAN SİGORTA KOLLARI :

 

1-     Kısa vadeli Sigorta Kolları  : İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Hastalık ve    

                                                     Analık Sigortası Kollarıdır.

 

2-     Uzun vadeli Sigorta Kolları : Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları  

                                                               Kollarıdır.

3-     Genel Sağlık sigortası          : Uzun ve Kısa Vadeli Sigorta Kollarını kapsar

                                                                                                                                   

         I- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ve İş Kolları Kod

    Numaraları :

 

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 83. maddesi hükmü uyarınca,  işkollarının ve işyerlerinin hangi tehlike sınıfına girdiğini, tehlike sınıf ve derecesine ait prim oranlarının ve tehlike derecesinin belirlenmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenleyen “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi”, Bakanlar Kurulunun 22.09.2008 tarih ve 2008/14173 sayılı kararıyla yeniden belirlenmiş ve 29.09.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 

1- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi ile İş Kolları 12 tehlike sınıfına ayrılmış olup, bu işkollarının Kod Numaraları değiştirilmiş ve işin tehlike derecesine göre  iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranları % 1 ile  % 6,5 olarak belirlenmiştir. (Daha önce % 1,5 ile %  %7 olarak uygulanmaktaydı) 

 

Buna durumda, iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranlarında % 0,5 (yarım) puan  indirim yapılmıştır 

 

            Söz konusu kararla değiştirilmiş olan bu işkolları kod numaraları, ( Örneğin: İnşaat  4003 iken 4323, elektrik 4008 iken 4321, büro 8320 iken 7022 olmuştur. ) Kurum tarafından elektronik ortamda otomatik olarak yenileri ile değiştirilmiştir.

 

             2- Bu nedenle; Ekim 2008 ayından itibaren daha önce ödenmekte olan iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta primi,  % 0,5 (yarım) puan düşülerek ödenecektir. (Örneğin: Büro işyerleri için % 1, İnşaat işyerleri  % 3, Elektrik işyerleri % 3,5  ödenecek) 

 

         II- Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primi :

 

            5510 sayılı Kanunun 81.maddesine göre, özel sektör işverenlerinin, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden,   işveren hissesinin ( % 11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacağından, Ekim ayından itibaren  aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, işveren hissesi oranı % 11 değil,  % 6 olarak  dikkate alınacaktır. 

 

          5510 sayılı Kanun 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, aylık prim ve hizmet belgelerinin, Kuruma, özel sektör işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, resmi sektör işyeri işverenlerince en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde verilmesine ilişkin uygulama, 2008/Ekim ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak yapılacaktır.

 

          III- Emekli olup SGDP tabi olarak Çalışanlar:

 

Emekli olduğu halde  4/a kapsamında (SSK’lı)  çalışan ve emekli maaşının kesilmemesi yönünde tercihte bulunanlardan, Ekim ayından itibaren SGDP olarak %30 ve bu orana çalıştığı işkolunun iş kazası primi oranı da eklenerek kesilecektir. Bunun %7,5’u işçiye geri kalanı işverene ait olacaktır. (Örnek: % 30 + büro işyeri için % 1 = % 31 gibi )

 

a)    Kanunu 4/a maddesi kapsamında çalışan sigortalıların prim oranları :

 

Sigorta Kolları

İşçi Hissi 

İşveren Hissesi 

Toplam Prim Oran

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları

% 9

% 11

% 20

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

% 0

% 1 ile % 6,5 arası

% 1 ile % 6,5 arası

Genel sağlık Sigortası

% 5

% 7,5

% 12,5

İşsizlik Sigortası Primi

% 1

% 2

% 3

GENEL TOPLAM

         % 14

Büro işyeri   % 21,5

% 36,5  ile % 42 arası

 

Not: 5510 sayılı Kanunun 81.maddesine göre, özel sektör işverenlerinin,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden,   işveren hissesinin ( % 11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacağından, Ekim ayından itibaren  aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, işveren hissesi oranı % 11 değil,  % 6 olarak  dikkate alınacaktır. 

 

b)     Kanunu 4/a kapsamında emekli olarak çalışan sigortalıların prim oranları :

 

Sigorta Türü

İşçi Hissi 

İşveren Hissesi 

Toplam Prim Oran

(SGDP)    

Sosyal Güvenlik D.Primi

% 7,5

% 23,5 ile % 29 arası

%  31 ile % 36,5 arası

 

c)     Kanunu 4/b kapsamında emekli olmamış kendi adına çalışan

     (Eski Bağ-Kur’lu)  sigortalıların prim oranları :

 

Sigorta Kolları

Tamamı İşçiye Aittir 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları Primi

%  20

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Primi

% 1 ile 6.5 arası

Genel sağlık Sigortası Primi

% 12,5

Genel Toplam

% 33,5 ile % 39 arası

 

Yukarıda, ( c ) bendinde, Kanunun 4/b maddesi kapsamında yazılı bulunan  ve kendi nam ve hesabına çalışanlar olarak tanımlanan sigortalılar, sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınır arasında olmak kaydıyla kendilerinin belirleyecekleri miktar üzerinden  prim ödeyeceklerdir. Ancak belirleyecekleri bu miktar, yanlarında çalıştırdıkları sigortalılara ödedikleri en yüksek ücretten daha düşük olamayacaktır

 

d)    İsteğe bağlı sigortalıların prim oranları :

 

Sigorta Kolları

Tamamı İşçiye Aittir 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları Primi

%  20

Genel sağlık Sigortası Primi

% 12

Genel Toplam

% 32

           

e)     Kanunda 4/b kapsamında sayılanlardan (Emekli olmuş, kendi adına

     çalışmaya devam eden -Eski Bağ-Kur’lu-) sigortalıların prim oranları:

5510 sayılı Yasanın geçici 14. maddesinin birinci fıkrası (b) bendi gereğince; Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, (Eski Bağ-Kur’lular) emekli olduktan sonra çalışanlarlar için, SGDP oranı olarak Kanunun 30. mad. gereğince) % 15  prim uygulanacaktır. Ancak bu oran, 2008 yılında % 12 olarak, takip eden her yılın Ocak ayında ise bir puan artırılmak suretiyle uygulanacak olup % 15’i geçemeyecektir.  Bu primler ilgililerin maaşlarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Bu hüküm kıyasen eski SSK ve Emekli Sandığı mensubu emeklileri de kapsayacak şekilde uygulanmalıdır.

 

Sigorta Prim Türü

Yıllar

2008

2009

2010

2011

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Oranı (%)

12

13

14

15

 

 

 

| | Bu yazi toplam 29891 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)