SOSYAL GÜVENLİK  VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞIAHMET AĞAR

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ

Adres : Büklüm Sokak 9/4 Kavaklıdere – ANKARA

Tel : 0312 419 93 69    Fax : 0312 419 93 71

e-mail : ahmetagar@ahmetagar.com

http://www.ahmetagar.com

 

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ:

 

? İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Personel Seçme Yerleştirme Süreci

Oryantasyon Süreci

Kadrolama ve Kariyer Yönetimi

Yetenek Yönetimi - Elde Tutma

Ücret Yönetimi

Eğitim ve Geliştirme

Performans Yönetimi

İletişim

Eğitim ve Seminer


? BORDROLAMA ve ÖZLÜK İŞLEMLERİ

Ücret Kavramı ve Ücret Tutarının Belirlenmesi - Asgari Ücret

Ücret Belge ve Kayıtları

Ücret Bordrosu Düzenleme Usul ve Esasları

Ücret Hesap Pusulası Düzenleme Usul ve Esasları

Bordro Kesintileri ve Ücrette Vergi İstisnası

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Çalışma Soreleri ve Çalaışma Gün Sayısının Bordrolaştırılması

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Bordrolaştırılması

Ücretli İzin - Ücretsiz İzin - Mazeret İzni Bordrolaştırılması

Tatil Süreleri ve Bordrolaştırılması

Ücretlerden Vergi ve Sigorta Primi Kesintisi

Net Ücret ve Ücretin Ödenmesi

Ücret Avansı - Ücret Kesintisi - Takas - Zaman Aşımı

İşçi Özlük Dosyasının Hazırlanması ve Mevzuata Uygunluğunun Denetlenmesi


? SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ve UYGULAMASI

Sigortalı, İşveren, İşyeri, Alt İşveren Tescil, Kayıt Usul ve Esasları

Sigortalı ve İşyerinin Bildirimi - Tescil Yükümlülüğü Usul ve Esasları

Yabancı Uyrukluların Çalışma İş ve İşlemleri, Çalışma İzin Olurlarının Takibi

Meslek Kodu Uygulaması ve İşe Alınanların Uygun Kodla Bildirimi

İşyerinin Devri, Nakli ve Adres Değişikliği Bildirimi

Şirket Ortaklarının Sigortalılık ve Emeklilik İşlemlerinin Takibi

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenleme Usul ve Esasları

Sigortalı İşten Çıkışının Bildirimi ve İşsizlik Ödeneği

Sigorta Primine Esas Olan ve Olmayan Kazançlara İlişkin İtiraz ve Dava Süreci

Sigorta Prim Teşviklerine Yönelik Strateji ve Uygulama Sorunlarının Çözümü

Çalışma Gün Sayısı ve Eksik Gün Bildirimi

Asgari İşçilik İncelemesi ve Uzlaşma

İşverenin Kayıt ve Belge Düzenleme ve İbraz Yükümlülüğü

İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelemeye İbrazı

Borcu Yoktur Yazıları ile İlişkisizlik Belgesinin Alınması

Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkilerinde Tescil, Bildirim, Sözleşme, İşin İfası

Taşeron İşlemlerinin Denetimi ve Raporlanması (Olumlu, Olumsuz ve Şartlı Görüş Bildirme)

İlişiksizlik Belgesi Alınması Süreci Yönetimi

İdari Para Cezası Uygulaması - İdari Para Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu


? İŞ HUKUKU ve UYGULAMASI

İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili, Alt İşveren Tanımları

  • İşyerinin Bildirimi-Tescil Yükümlülüğü-İşyerinin Devri Usul ve Esasları

İş Kanununun Kişi İş Türü ve Yer Bakımından Uygulama Alanı

İş Sözleşmesi - İş Sözleşmesinin Uygulanması - İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar

Esnek Çalışma Modellerinin Seçimi ve Sektöre Uygun Müdeli Belrleme

Ücret Hakkı ve Uygulaması

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi, Haklı - Haksız - Fesih - Bildirimli Bildirisiz Fesih

Geçerli Fesih - İşe İade Uygulaması

İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları

İşçilerin Çalışma Süreleri ve Uygulaması

Postalar Halinde Çalışma - Kısa Çalışma - Gece Çalışması - Telafi Çalışması - Denkleştirme

Fazla Çalışma - Fazla Sürelerle Çalışma

Dinlenme Süreleri - Serbest Zaman Uygulaması

Tatil Süreleri İhtilafları ve Çözüm Üretimi

Yıllık Ücretli İzin - Mazeret İzni - Ücretsiz İzin

İş Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

İdari Para Cezalarına İtiraz ve Yargı Yolu


? KAMU DENETİM ELEMANLARI DENETİMİNE İŞYERİNİN HAZIRLANMASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Yerine Getirilip Getirilmediğinin Kontrolü

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alımında Dikkat Edilecek Hususlar

İSG Dökümanlarının Kontrolü ve Mevzuata Uygunluğunun Denetlenmesi

Kayıtdışılık (KADİM) Riskinin Değerlendirilmesi: Meslek Kodu, Fiili - Kaydı Tespit, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Meslek Odalarından Alınan Belgeler

İhbar ve Şikayetlerde İzlenecek Yöntemlerin Belirlenmesi ve Teftiş Verilmesi

İşyeri Yerel Denetim Tutanaklarının İmzalanması Aşamasında İşverene Hukuki Destek

Asgari İşçilik İncelemesinde Faturalı Ödemelerin Değerlendirilmesi

SGK Uzlaşma Sürecinin Yönetimi : Müfettiş İncelemesine Çıkılması, Uzlaşma Talebi ve Teftiş Kurulunda Uzlaşma Müzakeresine Katılma

İş Kazası ve Meslek Hastalığı İncelemeleri

Rücuan Tazmin Dava Sürecine Katkı : Müfettiş Raporu, Bilirkişi Raporu İtirazları, Mahkeme Süreci