4857 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI >

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2021 Tarihinden İtibaren)
Aşağıda belirtilen tutarların cezanın teliğinden itiaren süresinde ödenmesi halinde yüzde 25 peşin ödeme indirimi yapılır

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3

98

Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak
bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl
işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.

34.809,00

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit
davranmadığı her işçi için.

292,00

7

99/b

7 nci maddedeki ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için. (ikinci fıkranın (f) bendine aykırı olarak davranan işverene para cezası dört katı artırılarak
uygulanır.)

488,00

8

99/c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, işçiye çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.

292,00

14

99/c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.

292,00

28

99/d

İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya
verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.

292,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

1.145,00

30

101

İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.

4.348,00

30

101

İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve
çalıştırılmayan her ay için.

4.348,00

32

102/a

Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş
sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya
eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her
ay için.

315,00

39

102/a

Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.

315,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

1.087,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

1.145,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

1.145,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

450,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

555,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

555,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

555,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

555,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

3.064,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

555,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

3.064,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

3.064,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

3.064,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

3.064,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

3.064,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

3.064,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

3.064,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

3.064,00

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde
bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı
Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h)
bendindeki tutar esas alınır.)

34.809,00

92

107

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

27.848,00

96/1

107

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

27.848,00

96/2

107

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

27.848,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

27.848,00

Not:
– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2021 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlenmiştir.
– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2020 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

308,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

31.903,00

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

268,00

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

448,00

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.469,00

8

99/1-c

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268,00

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

268,00

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

268,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

1.050,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

3.985,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

3.985,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

289,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

289,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

289,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

997,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

1.050,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

1.050,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

413,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

509,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

509,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

509,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

509,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.809,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

509,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

2.809,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.809,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

2.809,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

2.809,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

2.809,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.809,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

2.809,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.809,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

31.903,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

25.523,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

25.523,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

25.523,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

25.523,00

Not:
– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır. 2020 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlenmiştir.
– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğünce uygulanır.

 

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

252,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

26.027,00

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219,00

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

366,00

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.469,00

8

99/1-c

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

219,00

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

219,00

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

857,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

3.250,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

3.250,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

236,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

236,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

236,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

857,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

857,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

857,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

416,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

416,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

416,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

416,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

416,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.292,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

416,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

2.292,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.292,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

2.292,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

2.292,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

2.292,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.292,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

2.292,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.292,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

26.027,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

20.822,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

20.822,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

20.822,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

20.822,00

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2018 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

204,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

21.036,00

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177,00

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

296,00

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.188,00

8

99/1-c

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

177,00

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

177,00

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

693,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.627,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.627,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

191,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

191,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

191,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

693,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

693,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

693,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

337,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

337,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

337,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

337,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

337,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

337,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.853,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.853,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.853,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.853,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.853,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.853,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.853,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

21.036,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

16.829,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

16.829,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

16.829,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

16.829,00

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

179,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

18.377,00

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.833,00

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155,00

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

259,00

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.038,00

8

99/1-c

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

155,00

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için  (20.5.2016’dan itibaren)

155,00

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

155,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

606,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.295,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.295,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

167,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

167,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

167,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

606,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

606,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

606,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

295,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

295,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

295,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

295,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

295,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.619,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

295,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.619,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.619,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.619,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.619,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.619,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.619,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.619,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.619,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

18.377,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

14.702,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

14.702,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

14.702,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

14.702,00

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

173,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

17.700,00

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.766,00

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

141,00

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

141,00

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

141,00

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

141,00

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

141,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

584,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.211,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.211,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

161,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

161,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

161,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

584,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

584,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

584,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

285,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

285,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

285,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

285,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

285,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.560,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

285,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.560,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.560,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.560,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.560,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.560,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.560,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.560,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.560,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

17.700,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

14.160,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

14.160,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

14.160,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

14.160,00

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

164,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

16.765,00

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.673,00

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

134,00

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

134,00

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

134,00

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

134,00

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

134,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

554,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.095,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.095,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

153,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

153,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

153,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

554,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

554,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

554,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

270,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

270,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

270,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

270,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

270,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.478,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

270,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.478,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.478,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.478,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.478,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.478,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.478,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.478,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.478,00

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.540,00

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

307,00

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.540,00

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.540,00

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.540,00

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.540,00

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.540,00

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

677,00

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

307,00

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

307,00

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.540,00

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.540,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

16.765,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

13.412,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

13.412,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

13.412,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

13.412,00


4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

149,00

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

15.226,00

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.520,00

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

122,00

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

122,00

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

122,00

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

122,00

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

122,00

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

504,00

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

1.903,00

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

1.903,00

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

139,00

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

139,00

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

139,00

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

504,00

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

504,00

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

504,00

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

246,00

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

246,00

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

246,00

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

246,00

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

246,00

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343,00

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

246,00

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.343,00

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.343,00

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.343,00

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.343,00

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.343,00

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.343,00

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.343,00

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.343,00

77

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak

1.399,00

78

105/a

İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda)

279,00

78

105/c

İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak

1.399,00

79

105/c

Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak

1.399,00

80

105/c

İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak

1.399,00

81

105/c

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek

1.399,00

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için

1.399,00

85

105/d

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için

615,00

86

105/b

Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için

279,00

87

105/b

Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için

279,00

88

105/c

Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak

1.399,00

89

105/c

İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak

1.399,00

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

15.226,00

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

12.181,00

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

12.181,00

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

12.181,00

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

12.181,00