FAZLA ÇALIŞAM İÇİN HER YIL İŞÇİDEN ONAY                                              ALINMASI GEREKİR                                                                                                              


Bilindiği gibi, İş Kanunu’na göre fazla mesai yaptırmak isteyen işveren, işçisinden her yıl Ocak ayında yazılı onay almak zorundadır.

 

4857 sayılı  İş Kanunu’nun 41. maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği hükmü uyarınca, işyerinde fazla çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. İşyerinde fazla çalışma yaptırma ihtiyacı olan işverence bu onay her yıl başında işçilerden yazılı olarak alınması ve işçilerin özlük dosyalarında saklanması gerekli ve zorunludur.

 

Ancak, zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için işçiden bu onay alınmaz.

 

Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işyerinde fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz

 

            İş Sözleşmesinde Fazla Çalışma Onayı Vermiş İşçiden Tekrar Alınacak Mı ?:

 

İlk işe girişte işveren ile işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinde, işyerinde uygulanacak olan fazla çalışma yapacağını kabul etmiş ve buna  dair onay verilmiş ise, artık her yıl başında işçiden yeni bir onay alınmasına gerek olmadığı gibi genel bir görüş ve kanı bulunmaktadır. Ancak, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 08.05.2006 tarihli ve 2006/10028 Esas, 2006/13006 Karar sayılı  kararında, “ 4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik uyarınca fazla mesai için her yıl yeniden işçinin muvafakatinin alınması gerekir. Sözleşmede fazla mesai yapmaya rıza gösterdiğine ilişkin hükmün ancak ilk yıl için geçerli olduğu kabul edilebilir.”  denmektedir.

 

            Bu bakımdan, işyerinde fazla çalışma yaptırabilmek için her yıl başında  işçiden yazılı onayın alınması gerekmektedir. Yazılı onay alınmadan fazla çalıştırma yapılması  durumunda, İş Kanunu’nun 102/e  maddesine göre her bir işçi için 270,00 TL. İPC’ye muhatap olunacaktır.

 

Yönetmelik hükmüne göre işveren, fazla çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmektedir. İşçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak kaydıyla, bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışma fazla çalışma sayılmaz.

           

Fazla çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacaktır.

            Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak şartıyla  farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. 

 

          İşçi  İsterse,  Fazla Mesaisine Karşılık Olarak  İzin Kullanabilir:

 
        
Fazla çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak şartıyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, serbest zaman olarak kullanabilir.  İşçi hak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi şartıyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.

            

                                                                                                                 Ahmet Ağar

                                                                                                        Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

 

 

 

Fazla Çalışma İzin Onayı  Yazı Örneği:

……… adresinde kurulu ………. ……….unvanlı işyerimizde ……..tarihinden itibaren……… gün süreyle………..nedenlerle fazla çalışma yapılacaktır. 4857 sayılı İş Kanunu 41. maddesine istinaden çıkarılan İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği onay vermenizi rica ederim.

Tebliği Olunur.. …/01/2015

Tebellüğ Ettim

İşçi                   :                                            İşveren/İşveren Vekili      :

Adı Soyadı  : -------------------                   Adı Soyadı :------------------------------------

İmza      -----------------------                       İmza-Kaşe ----------------------------------

 

            ………………….işverenliğine

Konu: Fazla Çalışma İzin Onayı                    Tarih:…………………….

İlgi:………………………….yazınız

……… adresinde kurulu ………. ……….unvanlı işyerimizde ……..tarihinden itibaren……… gün süreyle………..nedenlerle fazla çalışma yapılacağını………………yazınız ile öğrendim.4857 sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesine göre fazla çalışma ve/veya fazla sürelerde çalışma yapmayı kabul ediyorum.

                                                                                                                        ---01/2015

                                                 İşçi /Ad Soyadı, İmza

                                                                                       ------------------------------

                                                                                     

 

 


| | Bu yazi toplam 4414 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)