İhale Konusu İşler İle Özel Nitelikteki İnşaat İşlerine Ait Eksik İşçilik Borcu

Peşin veya Taksitle Ödenebilecektir.

           I-  Giriş:

Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, 11.09.2014 tarihli ve 29116 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesi imkanı getirilmiştir.

 

6552 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ve 11.09.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren geçici 60. maddesine göre yapılandırma kapsamına giren ve özellikle ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ait eksik işçilik borcuna ilişkin başvuru, peşin veya taksitler halinde ödeme şekline ait uygulamanın nasıl yapılacağı, bu makalenin konusu olacaktır.

 

II- YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR:


2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara  ait olup, 10/9/2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

 

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının SSK (a ),  Bağ-Kur (b) ve Emekli Sandığı (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları,

 

2- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin eksik işçilik sigorta primi borçları,

 

3- Hiçbir sosyal güvencesi bulunmayanlar, sigortalılığı sona eren ve sağlık yardımlarının alınabildiği bekleme süreleri içerisinde sigortalı bir işe girmemiş olanlar, lise ve yüksek öğrenimini tamamlamış olan erkekler, anne yada babaları üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan kadınlar, kısmi süreli iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden az çalışması olanların, (5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında) zorunlu genel sağlık sigortalısı olmaları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi borçları,

 

4- 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle

30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları,

 

5- Yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış

olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları,

 

6- Sosyal güvenlik  kanunlarına göre  emeklilik veya  yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11/9/2014 tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar,

 

            7- Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payına ait borçlar,

           

8- Yukarıda sayılan borçlara ait gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faizden oluşan borçlar,

 

            Yeniden yapılandırma kapsamında olup, bu borçlar kanunda belirtilen şekil ve şartlara göre peşin veya  ikişer aylık dönemler halinde  azami on sekiz eşit taksitler halinde ödenebilecektir. Borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde,  bu maddenin yayımlandığı 11.09.2014 tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.

           

            Ayrıca, 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olarak bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

 

III- BORÇLARIN TAKSİTE BAĞLANMASI İÇİN BAŞ VURU SÜRELERİ:

 

 a) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının SSK (a), Bağ-Kur (b) ve Emekli Sandığı (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan borçlular ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlular için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

 

            b) 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,

          başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 

IV- EKSİK İŞÇİLİK PRİMİ BORCUNUN YAPILANDIRILMASI :

 

1- Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilen prim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmiş olması gerekmektedir.

 

2- 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğ edilememiş olan işyerleri için de  gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim borçlar  yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

 

Bu duruma göre, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak, 10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş işyerleri için  eksik işçilik borcu varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planına dahil edilerek ödenebilecektir.

 

V- 11.09.2014 Tarihinden Önce 6183 Sayılı Kanunun 48. Maddesine göre

     Taksitlendirilmiş Olan  Ve Halen Ödenmekte Olan Borçların Durum:

 

11.09.2014 tarihinden önce 6552 sayılı Kanunun geçici 60. maddesi kapsamına giren  borçları 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecil ve taksitlendirme işlemi bozulmamış olmak kaydıyla 11.09.2014 tarihi itibariyle devam eden borçlularca,  taksitlendirme süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

 

            VI- SONUÇ :

 

6552 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 sayılı Kanun’un 81. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen  geçici 60. maddesine göre. 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ait  olan ve 10.09.2014 tarihinden önce tahakkuk edildiği halde ödenmemiş olan;

 

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının SSK (a ),  Bağ-Kur (b) ve Emekli Sandığı (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi ve sosyal güvenlik destek primi borçları, 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında) zorunlu genel sağlık sigortalısı olmaları nedeniyle, genel sağlık sigortası primi borçları ile 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle 30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezası borçları,

 

2- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ait eksik işçilik primi borçları, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde  azami on sekiz eşit taksitler halinde   ödeme imkanı getirilmiş olup, bu kapsamda borcu olanların mutlaka yasal süresi içinde SGK’nın ilgili müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

                                                                                                                                          

                                                                                                                      Ahmet AĞAR

                                                                                                            Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.com

 

 


| | Bu yazi toplam 3207 kez okundu...
Bu Sayfayı Paylaş
 
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)