KAÇAK YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA PARA CEZALARI (TL) >

 

6735 SAYILI ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU'NDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI (TL)
Kanun
Maddesi
Ceza
Maddesi
FİİL 13.08.2016 Tarihinden İtibaren 2017 Yılı Ceza Miktarı (YDO=%3,83) 2018 Yılı Ceza Miktarı (YDO=%14,47) 2019 Yılı Ceza Miktarı (YDO=%23,73) 2020 Yılı Ceza Miktarı (YDO=%22,58) 2021 Yılı Ceza Miktarı (YDO=%22,58)
  23(5)/a-1 Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya 400 415 475 587 719 784
  23(5)/a-2 Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 400 415 475 587 719 784
  23(5)/b-1 Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya 2.400 2.491 2.851 3.527 4.323 4.716
  23(5)/b-2 Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 4.800 4.983 5.704 7.057 8.650 9.438
  23(5)/b-3 Çalışma izni olmaksızın yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için 6.000 6.229 7.130 8.821 10.812 11.796

 

6375 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 23. maddesi hükmü uyarınca; yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesinin 7 nci bendi uyarınca; idari paza cezaları her takvim yılı blaşından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

 

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2017 (TL) CEZA MİKTARI 2018 (TL) CEZA MİKTARI 2019 (TL) CEZA MİKTARI 2020 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 9.186 10.515 0.00 0.00
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 914 1.046 0.00 0.00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 3.671 4.202 0.00 0.00
4817 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 519 594 0.00 0.00


4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2013 (TL) CEZA MİKTARI 2014 (TL) CEZA MİKTARI 2015 (TL) CEZA MİKTARI 2016 (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7.325 7.612 8.381 8.848
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 731 759 835 881
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.928  3.043 3.350 3.536
4817 sayılı Kanunun 18'inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 365 379 417 440

 

Not: Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

       Ayrıca, kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine        dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.